Ma-thi-ơ 18:25 - Bản dịch Truyền thống
Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ.