Ma-thi-ơ 18:20 - Bản dịch Truyền thống
Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.