Ma-thi-ơ 18:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.