Ma-thi-ơ 18:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng?