Ma-thi-ơ 17:8 - Bản dịch Truyền thống
Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi.