Ma-thi-ơ 17:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi.