Ma-thi-ơ 17:3 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.