Ma-thi-ơ 17:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.