Ma-thi-ơ 17:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phi -e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!