Ma-thi-ơ 17:23 - Bản dịch Truyền thống
Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.