Ma-thi-ơ 17:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.