Ma-thi-ơ 17:2 - Bản dịch Truyền thống
Ngài biến hóa trước mặt các ngươi ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.