Ma-thi-ơ 17:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài biến hóa trước mặt các ngươi ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.