Ma-thi-ơ 16:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi há chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và các ngươi lượm được mấy giỏ đầy bánh thừa sao?