Ma-thi-ơ 16:6 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.