Ma-thi-ơ 16:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong các ngươi đứng đây, có một vài kẻ sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước Ngài.