Ma-thi-ơ 16:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai?