Ma-thi-ơ 16:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi sao chẳng hiểu rằng không phải về bánh mà ta muốn nói đâu? nhưng hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.