Ma-thi-ơ 15:8 - Bản dịch Truyền thống
Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.