Ma-thi-ơ 15:3 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?