Ma-thi-ơ 15:25 - Bản dịch Truyền thống
Song người đờn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!