Ma-thi-ơ 15:24 - Bản dịch Truyền thống
Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.