Ma-thi-ơ 15:21 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn.