Ma-thi-ơ 15:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn.