Ma-thi-ơ 15:17 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao?