Ma-thi-ơ 14:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.