Ma-thi-ơ 14:8 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, nàng bị mẹ xui giục, bèn tâu rằng: Xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây.