Ma-thi-ơ 14:7 - Bản dịch Truyền thống
đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin.