Ma-thi-ơ 14:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!