Ma-thi-ơ 14:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?