Ma-thi-ơ 14:3-5 - Bản dịch Truyền thống
3
Số là, bởi cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, là em mình, nên vua Hê-rốt đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù.
4
Vì Giăng có can vua rằng: Vua không có phép được lấy người đó làm vợ.
5
Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri.