Ma-thi-ơ 14:22 - Bản dịch Truyền thống
Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi.