Ma-thi-ơ 14:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ.