Ma-thi-ơ 14:16 - Bản dịch Truyền thống
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn.