Ma-thi-ơ 14:12 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, các môn đồ của Giăng đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Jêsus.