Ma-thi-ơ 13:55 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng?