Ma-thi-ơ 13:4-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
4
Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn.
5
Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên;
6
song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.
7
Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi.
8
Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.
9
Ai có tai, hãy nghe!