Ma-thi-ơ 13:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ruộng là thế gian; giống tốt, là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng, là con cái quỉ dữ;