Ma-thi-ơ 13:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo.