Ma-thi-ơ 13:3 - Bản dịch Truyền thống
Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo.