Ma-thi-ơ 13:20 - Bản dịch Truyền thống
Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;