Ma-thi-ơ 13:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;