Ma-thi-ơ 12:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội;