Ma-thi-ơ 12:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.