Ma-thi-ơ 12:37 - Bản dịch Truyền thống
vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.