Ma-thi-ơ 12:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song những người Pha-ri-si nghe vậy, thì nói rằng: Người nầy chỉ nhờ Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ mà trừ quỉ đó thôi.