Ma-thi-ơ 12:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song Đức Chúa Jêsus biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó; có nhiều người theo, và Ngài chữa lành cả.