Ma-thi-ơ 12:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đoạn, Ngài phán cùng người tay teo rằng: Hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay nầy cũng lành như tay kia.