Ma-thi-ơ 11:28 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.