Ma-thi-ơ 11:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì dân các thành mà Đức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: