Ma-thi-ơ 11:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.