Ma-thi-ơ 11:14 - Bản dịch Truyền thống
Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Ê-li, là đấng phải đến.