Ma-thi-ơ 10:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.