Ma-thi-ơ 10:5-6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
5
Ay đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả;
6
song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên.