Ma-thi-ơ 10:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.