Ma-thi-ơ 10:39 - Bản dịch Truyền thống
Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.