Ma-thi-ơ 10:38 - Bản dịch Truyền thống
ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.