Ma-thi-ơ 10:38 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.