Ma-thi-ơ 10:37 - Bản dịch Truyền thống
Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;