Ma-thi-ơ 10:34-39 - Bản dịch Truyền thống
34
Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm dáo.
35
Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia;
36
và người ta sẽ có kẻ thù nghịch, là người nhà mình.
37
Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;
38
ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.
39
Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.